Статут школи

 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

виконавчого комітету

Мукачівської міської ради        ____________ № _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Мукачівської спеціалізованої  школи

IIIІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ

з поглибленим вивченням окремих предметів   та курсів

Мукачівської міської ради Закарпатської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Мукачівська спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області створена  Рішенням 10-ої сесії 7-го скликання Мукачівської міської ради «31» березня 2016 № 163 « Про реорганізацію Мукачівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради Закарпатської області шляхом перетворення у Мукачівську спецалізовану школу І-ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області» знаходиться у комунальній власності.

Мукачівська спеціалізована  школа  І – ІІІ ступенів №3 ім. Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області є правонаступником всіх прав і обов’язків Мукачівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради Закарпатської області.

 

1.2. Юридична адреса Мукачівської спеціалізованої школи  І–ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів  та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області:

 

89600, Закарпатська область,                     Kárpátalja, Munkács

м. Мукачево, вул. Миру 17,                       Béke út.17

телефон (03131) 2-13-55                             89600, Ukrajna

tel.(03131) 2-13-55

 

1.3. Мукачівська спеціалізована школа  І-ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів  та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області (далі Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім. Ф.Ракоці ІІ)  – є юридичною особою, має печатку, штамп (напис на печатці, штампі одночасно українською та угорською мовами), код ЄДРПОУ, може мати рахунок в установах банків.

 

1.4.Засновником Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ є Мукачівська міська рада Закарпатської області.

 

1.5. Головною  метою  Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  є забезпечення реалізації  права громадян на здобуття повної загальної  середньої освіти,  отримання ґрунтовних знань,  розвиток інтелектуального потенціалу та творчих здібностей школярів, підготовка молоді до вступу у заклади усіх рівнів акредитації, до самостійного життя.

 

1.6. Головними завданнями Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ є:

забезпечення  реалізації  права  громадян  на  повну  загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і   звичаїв,  державної  та  рідної  мови,  національних цінностей українського

народу та інших народів і націй;

формування і розвиток  соціально зрілої, творчої особистості  з усвідомленою

громадянською   позицією,   почуттям   національної самосвідомості,

особистості,   підготовленої   до    професійного самовизначення;

виховання  в учнів   поваги до Конституції України, державних  символів

України, національних символів інших національностей, прав і свобод людини  і  громадянина, почуття  власної гідності,

відповідальності перед законом  за  свої дії, свідомого ставлення до

обов’язків людини і громадянина;

розвиток  особистості  учня, його  здібностей  і  обдарувань, наукового

світогляду;

реалізація  права  учнів  на  вільне  формування політичних і світоглядних

переконань;

виховання  свідомого  ставлення до свого здоров’я  та  здоров’я інших

громадян  як найвищої соціальної цінності, формування  засад здорового

способу  життя,  збереження  і  зміцнення  фізичного  та психічного здоров’я

учнів;

створення  умов  для  оволодіння системою  наукових  знань  про природу,

людину і суспільство;

поглиблене вивчення окремих предметів та курсів для забезпечення

випускникам передумов для успішної професійної діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

пошук та відбір обдарованих дітей.

 

1.7. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, чинними положеннями “Про загальноосвітній навчальний заклад», “Примірним Положенням про класи з поглибленим вивченням окремих предметів”, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

 

1.8. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої  законодавством України та власним Статутом.

 

1.9. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ несе відповідальність перед  особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,

виробничої, наукової  діяльності,   у  тому  числі зобов’язань за

міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

 

1.10. У Мукачівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ визначена угорська мова навчання.

Відповідно до спільного  рішення Ради школи та педагогічної ради у погодженні з управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради запроваджується  поглиблене вивчення окремих предметів та курсів, а саме угорської, англійської та німецької мов.

 

1.11. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати  форми, методи і засоби організації  навчально-виховного

процесу за погодженням із власником (засновником);

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку  розробляти і впроваджувати експериментальні та

індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно  з  вищими  навчальними  закладами,  науково – дослідними

інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну,

пошукову роботу, що не суперечить  законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до

учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна   згідно з

чинним законодавством України та власним Статутом;

розвивати власну соціальну базу.

 

1.12.У Мукачівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ створюються та функціонують: предметні методичні об’єднання, можуть функціонувати предметні кафедри з поглибленого вивчення навчальних предметів.

 

1.13. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки  України.

 

1.14. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами (угорська мова, англійська мова та німецька мова).

 

1.15. Взаємовідносини Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.

 

1.16. За Мукачівською спеціалізованою школою І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ територія обслуговування не закріплюється. Учні зараховуються до навчального закладу незалежно від місця проживання на конкурсній основі.

 

1.17. Медичне  обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником.

 

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  планує свою  роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи.  В плані  роботи  відображаються  найголовніші  питання роботи школи, визначаються  перспективи  її розвитку.  План роботи затверджується Радою школи.

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

 

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є  робочий навчальний  план , що складається на основі  типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України, із  конкретизацією  варіативної   частини і визначенням  профілю  навчання.

Робочий навчальний план  погоджується Радою Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 ім.Ф.Ракоці ІІ і затверджується  управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків та режим роботи.

 

2.3.Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також  науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 

2.4. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання ( в одну зміну).

 

2.5. Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ може виконувати освітні програми і надавати додаткові платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

2.6. Зарахування  учнів до  Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  здійснюється  на конкурсній основі відповідно до діючої Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої  Міністерством освіти і науки  України.

До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу старшої школи.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів проводяться відповідно до Інструкції  про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) затвердженої Міністерством освіти і науки  України.

Правила прийому та переведення учнів до Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і Ради школи, схвалюються ними та  затверджуються  директором   за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Зарахування учнів до Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3  ім.Ф.Ракоці ІІ здій­снюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) та рішення конкурсної комісії.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.  Переведення учнів до іншого навчального  закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка  і підтверджуючих документів.

 

2.7.У Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, організовуються групи продовженого дня для учнів початкових класів.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них  здійснюється згідно з наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня визначається «Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників  Мукачівської спеціалізованої   школи

І – ІІІ ступенів №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з поглибленим вивченням окремих предметів  та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області» та щорічно затверджується наказом директора.

 

2.8.Індивідуальне навчання, навчання у формі екстернату та інші форми навчання у Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ організовуються відповідно до чинних положень, затверджених Міністерством освіти і науки  України.

 

2.9.Структура навчального року визначається Міністерством освіти і науки  України.

Тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений  робочим навчальним планом.

Навчальні  заняття  розпочинаються 1 вересня у  День  знань  і закінчуються у строки визначені щорічно Міністерством освіти і науки  України, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри відповідно термінів встановлених щорічно Міністерством освіти і науки  України.

 

2.10.Відволікання  учнів від навчальних занять  на  інші  види діяльності    забороняється (крім  випадків, передбачених законодавством України).

 

2.11.За погодженням з управлінням освіти виконавчим комітетом  Мукачівської міської ради з урахуванням  місцевих умов,  специфіки  та  профілю  школи, за поданням навчального закладу, затверджуються канікули, тривалість яких   протягом навчального року становить не менше  30 календарних днів.

 

2.12. Тривалість  уроків   становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у  п’ятих  –  одинадцятих  –  45 хвилин. Зміна  тривалості  уроків допускається  за  погодженням  з управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради та Мукачівським міськрайонним управлінням Головного управління держсанепідслужби у Закарпатській області.

 

2.13.Щоденна  кількість і послідовність  навчальних  занять визначається  розкладом  уроків,  що складається  на  кожен  семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та  педагогічних вимог, погоджується Мукачівським міськрайонним управлінням Головного управління дерсанепідслужби у Закарпатській області, профспілковим комітетом Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ і затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що  передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх  інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

 

2.14. Зміст,  обсяг  і  характер домашніх  завдань  з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних   і санітарно-гігієнічних    вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

2.15. У Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ визначення рівня навчальних досягнень учнів  здійснюється відповідно до  діючої  системи   досягнень у навчанні учнів (вихованців), затвердженої Міністерством освіти і науки України; ведеться тематичний облік знань.

 

2.16. Результати семестрового, річного оцінювання, державної підсумкової атестації оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

 

2.17. Порядок  переведення і випуск учнів Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ визначається чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів  системи  загальної середньої освіти усіх  типів  та  форм власності, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

 

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня  учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам  Державного стандарту загальної середньої освіти  здійснюється  шляхом  їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається діючим Положенням про державну підсумкову атестацію учнів  (вихованців) у системі  загальної   середньої   освіти, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

 

2.19. Учні, які мають за підсумками річного оцінювання досягнення у навчанні початкового рівня (1, 2, 3 бали) хоча б з одного профільного  предмета, за рішенням педагогічної ради, відповідно до наказу директора відраховуються з Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  та переводяться до загальноосвітньої школи  за місцем проживання або за вибором батьків, відповідно до чинного законодавства.

 

2.20.За рішенням педагогічної ради, у погодженні з управлінням освіти, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразове порушення учнями Статуту, правил для учнів, проводиться відрахування  учнів наказом директора та переведення їх до закладу за місцем проживання відповідно до чинного законодавства.

 

2.21.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню

освіту;

по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

 

2.22.За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися форми морального (похвальні листи, грамоти), матеріального заохочення (цінні подарунки, грошові премії) в межах коштів, передбачених  на ці цілі.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ є:

учні;

адміністрація;

педагогічні працівники;

практичний психолог;

бібліотекар;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

 

3.2.Права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу   визначаються чинним  законодавством, Правилами внутрішнього трудового розпорядку  та цим Статутом .

 

3.3. Учні мають право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та

позакласних  занять;

користування  навчально-виробничою,   матеріально-технічною, спортивною

базою навчального закладу;

доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях,

олімпіадах, виставках,  конкурсах, тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації

навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях,

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і фізичного  насилля,

що порушують права або принижують  їх  честь, гідність;

отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

 

3.4. Учні  зобов’язані:

оволодівати   знаннями,   вміннями,   практичними   навичками, підвищувати

загальнокультурний  рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо  ставитись до державного, громадського  і  особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм поважати честь і

гідність інших учнів та працівників;

брати  посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що не заборонені

чинним законодавством;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними

програмами та навчальним планом Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ

ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ, її Статутом;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників  відповідно до

Статуту та правил внутрішнього розпорядку Мукачівської спеціалізованої

школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

дбайливо ставитися до державного,  громадського і особистого майна, майна

інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку

Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

дотримуватися правил особистої гігієни;

відвідувати Мукачівську спеціалізовану школу І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ у шкільній формі

встановленого зразка.

 

3.5. Учні Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

3.6. Педагогічними працівниками у школі можуть   бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

 

3.7.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодав­ством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

 

3.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається директором згідно робочого навчального плану відповідно до законодавства, погоджується профспілковим комітетом і затверджується  управлінням освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

3.9.Директор  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ призначає класних керівників,  завідуючих навчальними кабінетами,  майстернями,  права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статутом.

 

3.10. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір  форм, методів, засобів навчальної  роботи,  нешкідливих

для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного

процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної,

пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову  атестацію з метою отримання відповідної  категорії,

педагогічного звання;

участь  у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та

підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо

поліпшення навчально-виховної роботи;

отримання  пенсії, у тому числі і за вислугу років  в  порядку визначеному

законодавством України;

на  матеріальне,  житлово-побутове та  соціальне  забезпечення відповідно до

чинного законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

Відволікання педагогічних працівників від виконання  професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

3.11. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати  належний рівень викладання навчальних дисциплін

відповідно до навчальних програм   на   рівні обов’язкових державних

вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей  дітей,  а також

збереженню їх здоров’я, здійснювати  пропаганду  здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу школи;

настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу до державної

символіки, символіки інших національностей, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів   повагу до  батьків,  жінки, старших за  віком,  народних

традицій  та  звичаїв, духовних та культурних надбань народу  України, та іших народів;

готувати учнів до самостійного життя в дусі  взаєморозуміння, миру, злагоди

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати  гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або  психічного насильства,

запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим

звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень,  педагогічну майстерність,

загальну і політичну культуру;

виконувати Статут Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ,

правила внутрішнього   розпорядку,   умови трудового договору;

виконувати накази і розпорядження директора,  керівників органів

управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

 

3.12.У Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ обов’язково проводиться  атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило,  один  раз  на п’ять   років  відповідно  до  Типового положення  про атестацію педагогічних  працівників  України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 

3.13. Педагогічні  працівники, які систематично  порушують Статут, правила  внутрішнього розпорядку школи, не виконують функціональних   обов’язків, умови колективного   договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають  займаній посаді,  звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати  і  бути  обраними  до  батьківських  комітетів  та органів

громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, директора  і органів

громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-

виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Мукачівської

спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського

самоврядування  школи та у відповідних державних, судових органах.

 

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної  середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати  умови  для здобуття дитиною  повної  загальної середньої

освіти за будь-якою формою навчання;

постійно  дбати  про  фізичне здоров’я, психічний  стан  дітей, створювати

належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати  гідність  дитини,  виховувати  працелюбність, почуття доброти,

милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної  та рідної мов,

повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

брати участь у заходах, спрямованих на  поліпшення організації навчально-

виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази  Мукачівської

спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

виховувати  у  дітей повагу до законів прав, основних свобод людини;

забезпечити дотримання учнями Статуту навчального закладу.

 

3.16. Представники  громадськості  мають  право:

обирати   і   бути   обраними  до  органів   громадського самоврядування в

Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти  покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому

забезпеченню   Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

брати   участь   в   організації   навчально-виховного   процесу.

 

3.17. Представники  громадськості  зобов’язані:

дотримуватися  Статуту, виконувати  накази та  розпорядження  директора,

рішення  органів  місцевого  самоврядування;

захищати  учнів  від  всіляких  форм фізичного та психічного насильства;

пропагувати  здоровий  спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю,

наркотиків, тютюну тощо.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Управління Мукачівською спеціалізованою школою  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ здійснюється його засновником – Мукачівською міською радою Закарпатської області через управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Безпосереднє  керівництво  Мукачівською спеціалізованою школою  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ   здійснює   його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який  має вищу  педагогічну  освіту на рівні спеціаліста або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, пройшов атестацію керівних кадрів.

Директор  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ   та  його  заступники  призначаються  і  звільняються  з посади управлінням  освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.  Призначення  та  звільнення  заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням  чинного законодавства.

 

4.2. Вищим   органом   громадського   самоврядування Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ є конференція, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати   конференції  з правом  вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників   навчального   закладу    —    зборами    трудового колективу;

учнів  навчального закладу другого-третього ступенів  —  класними зборами;

батьків,  представників  громадськості — класними  батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість  делегатів.  Визначається  така кількість делегатів: від працівників навчального закла­ду – 15, учнів – 15, батьків і представників громадськості – 15 осіб.

Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція  правочинна, якщо в  її  роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох  категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право   скликати конференцію мають   голова   Ради  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ, делегати конференції,  якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор, засновник.

Конференція :

обирає  Раду  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ,  її

голову,  встановлює термін їх повноважень;

заслуховує звіт директора і голови Ради;

розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-

господарської діяльності Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

затверджує  основні напрями вдосконалення  навчально-виховного

процесу, розглядає інші   найважливіші  напрями діяльності Мукачівської

спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

приймає рішення про стимулювання праці керівників  та  інших

педагогічних працівників.

 

4.3. У період між  конференцією  діє  Рада Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ.

 

4.3.1. Метою  діяльності  Ради  є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського  колективів, батьків,

громадськості щодо розвитку  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.

№3 ім.Ф.Ракоці ІІ та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та  демократичного  стилю управління

Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

розширення колегіальних форм управління Мукачівської спеціалізованої

школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з

організацією навчально-виховного процесу.

 

4.3.2. Основними завданнями Ради є:

підвищення   ефективності  навчально-виховного  процесу   у взаємодії   з

сім’єю,  громадськістю,  державними  та  приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку

навчального   закладу   та   сприяння   організаційно-педагогічному

забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення   належного  педагогічного  клімату;

сприяння   духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними

соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання

учнів,  творчих  пошуків  і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення  учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання  дій,  що  сприяли б  неухильному  виконанню положень

чинного  законодавства  щодо  обов’язковості   загальної середньої освіти;

сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

зміцнення   партнерських   зв’язків   між   родинами   учнів    та  школою  з

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

4.3.3.  До  Ради  обираються  пропорційно  представники   від педагогічного   колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її  чисельність  визначаються  загальними  зборами  (конференцією) Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно  загальними  зборами (конференцією).

На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж  на третину.

 

4.3.4. Рада  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,

суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними  зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою

чотирьох разів на навчальний рік. Засідання  Ради  може скликатися її головою  або  з  ініціативи директора, власника  (засновника),  а  також членами ради.

Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Ради, що не суперечать законодавству України та Статуту, доводяться в 7-иденний  термін  до  відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з  рішенням Ради   створюється  узгоджувальна  комісія,  що  розглядає   спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  Мукачівської спеціалізованої школи

І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ.

 

4.3.5.  Очолює Раду  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  голова,  який обирається із складу Ради.

Голова Ради може бути членом педагогічної ради.

Головою Ради  не можуть  бути  директор та його заступники.

Для  вирішення поточних питань Рада може створювати  постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій  і зміст їх роботи визначаються Радою.

Члени  Ради  мають право виносити на розгляд усі  питання,  що стосуються    діяльності   навчального   закладу,   пов’язаної    з організацією  навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

4.3.6. Рада Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ:

організовує   виконання   рішень  конференції;

вносить   пропозиції  щодо  зміни   типу,  статусу, профільності  навчання,вивчення предметів за вибором;

вивчення іноземних мов та мов  національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує  план роботи Мукачівської

спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ та здійснює контроль за його

виконанням;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту

Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

сприяє  формуванню мережі класів, обґрунтовуючи  її  доцільність  в органах  виконавчої   влади   та місцевого самоврядування;

затверджує режим роботи Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

приймає  рішення  спільно з  педагогічною  радою  про представлення  до  нагородження  випускників  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.

№3 ім.Ф.Ракоці ІІ

золотою  медаллю  “За  високі досягнення у  навчанні”  або  срібною

медаллю  за  “За  досягнення  у  навчанні”  та  нагородження  учнів

похвальними   листами  “За  високі  досягнення   у   навчанні”   та

похвальними  грамотами “За особливі досягнення у  вивченні  окремих

предметів”;

бере участь у обговорені та схвалює Правила конкурсного приймання учнів;

заслуховує  звіт голови ради, інформацію директора  та його   заступників  з

питань  навчально-виховної   та   фінансово-господарської  діяльності;

голова Ради бере  участь  у  засіданнях атестаційної  комісії  з метою   обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

виносить  на  розгляд педагогічної  ради  пропозиції щодо  поліпшення

організації позакласної та позашкільної роботи  з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить  на  розгляд педагогічної ради та відповідного  органу управління

освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення

учасників навчально-виховного процесу;

сприяє  створенню  та діяльності центрів дозвілля,  а також  залучає

громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють)  до участі  в  керівництві

гуртками,  іншими  видами  позакласної   та позашкільної роботи,  до

проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

розглядає питання родинного виховання;

бере   участь   за згодою батьків або  осіб,  які  їх замінюють,   в    обстеженні

житлово-побутових  умов  учнів,   які перебувають в несприятливих

соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє  поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає  питання здобуття обов’язкової  загальної середньої освіти учнями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним

обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи

Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

може  створювати  постійні  або тимчасові комісії з окремих напрямів

роботи. Склад комісій та  зміст їх  роботи  визначаються Радою.

 

4.4.  При  Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  за  рішенням   конференції може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада відповідно до «Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 №45.

 

4.5. Директор Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ:

здійснює   керівництво   педагогічним  коллективом та  забезпечує

раціональний  добір і розстановку кадрів, створює  необхідні  умови для

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і  програм, рівнем

досягнень учнів у навчанні;

відповідає   за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

створює  необхідні  умови для участі учнів  у  позакласній   та позашкільній

роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує   дотримання  вимог  охорони  дитинства,  санітарно-гігієнічних

та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує  ініціативи щодо вдосконалення  системи  навчання  та виховання,

заохочення  творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від  будь-яких форм

фізичного або психічного насильства;

призначає    класних    керівників,   завідуючих    навчальними кабінетами,

майстернями;

контролює  організацію  харчування і  медичного  обслуговування учнів;

здійснює  контроль за проходженням працівниками  у  встановлені терміни

обов’язкових   медичних   оглядів   і   несе    за    це відповідальність;

розпоряджається  в  установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;

видає  у  межах  своєї компетенції накази  та  розпорядження  і контролює їх

виконання;

за  погодженням  із профспілковим комітетом затверджує  правила

внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Мукачівської

спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

створює  умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку  та

застосування ними ефективних форм і методів навчання  та виховання;

несе   відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, батьками,

педагогічними  працівниками   та   загальними   зборами (конференцією),

засновником,   місцевими   органами  виконавчої влади тощо.

 

4.6.У Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

Членами педагогічної ради – педагогічні працівники.

 

4.7.  Педагогічна  рада  розглядає питання:

удосконалення  і методичного забезпечення навчально-виховного   процесу,

планування та режиму роботи Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.

№3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

поглибленого вивчення окремих предметів та курсів;

переведення  учнів  до  наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів

про   відповідний  рівень  освіти,   нагородження   за досягнення  у навчанні;

розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного  досвіду;

приймає  рішення  спільно з    Радою школи  про представлення   до

нагородження  випускників  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.

№3 ім.Ф.Ракоці ІІ

золотою  медаллю  “За  високі досягнення у  навчанні”  або  срібною

медаллю  за  “За  досягнення  у  навчанні”  та  нагородження  учнів

похвальними   листами  “За  високі  досягнення   у   навчанні”   та

похвальними  грамотами “За особливі досягнення у  вивченні  окремих

предметів”;

бере участь у обговорені та схвалює Правила конкурсного приймання учнів;

морального  та  матеріального заохочення  учнів    та працівників;

морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських

діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників   за

невиконання ними своїх обов’язків;

педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю

Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ.

 

4.8.  Робота  педагогічної ради планується  в  довільній  формі відповідно  до  потреб  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ.  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але  не  може  бути менше чотирьох разів на рік.

Члени  педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

4.9.У Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ можуть створюватись учнівські  та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Учнівські збори Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  та класу – колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою школи є клас – колектив учнів, що формується з метою виконання завдань закладу на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку. Учнівські збори школи та класу:

обирають органи учнівського самоврядування школи та класу;

висувають своїх представників  для участі в роботі органів громадського само-врядування;

обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського

колективу.

 

4.10. Батьківські збори  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  та класу – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори школи та класу:

обирають органи батьківського самоврядування;

обирають своїх представників для участі в роботі громадського

самоврядування  Мукачівської  спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами

позакласної роботи;

вносять на розгляд ради,  педагогічної ради, директора та його заступників

пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;

запрошують вчителів, представників державних органів управління,

адміністрацію Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ для обговорення стану і перспектив роботи класу й школи, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

 

  1. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1.Матеріально-технічна база Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ включає будівлі,   споруди,  землю,  комунікації,  обладнання інші матеріальні цінності,  вартість  яких відображено у  балансі навчального закладу.

 

5.2.Майно Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Мукачева і закріплюється за навчальним закладом на праві оперативного управління. Органом управління майна є засновник – Мукачівська міська рада Закарпатської області. Будь-які дії щодо майна навчального закладу (відчуження, передача в оренду, списання і т.д.), в тому числі укладання будь-яких правочинів щодо майна навчального закладу (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.), на підставі яких виникають права та обов’язки, навчальний заклад здійснює відповідно до рішень Засновника. Майно  навчального   закладу  належить  йому  на   правах власності,   повного   господарського  відання   або   оперативного управління   відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення   про заснування і Статуту  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ та укладених ним угод.

 

5.3. Мукачівська спеціалізована  школа  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  відповідно до чинного законодавства користується   землею, іншими природними ресурсами  і   несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

5.4.Вилучення  основних  фондів, оборотних  коштів  та  іншого майна Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  проводиться лише у випадках, передбачених чинним   законодавством.  Збитки,  завдані внаслідок  порушення  її  майнових  прав  іншими  юридичними   та фізичними   особами,   відшкодовуються   відповідно   до    чинного законодавства.

 

5.5. Для   забезпечення   навчально-виховного процесу   база Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  складається із навчальних кабінетів, майстерень,  бібліотеки,  архіву, кімнати школяра, ігрової кімнати, кабінету психолога,  медичного пункту,    комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного  персоналу,  актовий зал.

 

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1.   Фінансово-господарська  діяльність  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ здійснюється на основі зведеного кошторису управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

 

6.2. Джерелами формування кошторису Мукачівської спеціалізованої школи

І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  є:

кошти  міського   бюджету   у розмірі, передбаченому нормативами

фінансування   загальної   середньої    освіти  для забезпечення  вивчення

предметів  в  обсязі  Державних  стандартів освіти;

кошти, отримані за надання платних послуг;

доходи    від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 

6.3. Фінансово-господарська діяльність Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”   та інших нормативно-правових актів.

 

6.4. Мукачівська спеціалізована школа  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  має право на придбання  та  оренду необхідного  обладнання та інші матеріальні ресурси,  користуватися послугами   будь-якого  підприємства,  установи,  організації   або фізичної  особи, фінансувати за рахунок благодійних  надходжень та коштів міського бюджету заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

6.5. Порядок  діловодства і бухгалтерського  обліку   в  Мукачівській спеціалізованій школі  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ визначається  законодавством  та  нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і  науки  України  та  інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

Бухгалтерський  облік  здійснюється   через централізовану бухгалтерію управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

      За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно.

 

6.6. Звітність про діяльність Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ встановлюється відповідно до законодавства.

 

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Мукачівська спеціалізована школа  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  за  наявності  належної  матеріально-технічної  та  соціально-культурної бази,  власних  надходжень  має право  проводити  міжнародний учнівський та  педагогічний  обмін  у рамках  освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства   прямі  зв’язки  з  міжнародними  організаціями, освітніми установами та асоціаціями.

 

7.2. Мукачівська спеціалізована школа  І-ІІІ ст. № 3 ім.Ф.Ракоці ІІ   має  право  відповідно  до чинного законодавства укладати  угоди  про співробітництво  з  навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

Участь   у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

8.1. Державний  контроль  за діяльністю  навчального  закладу здійснюється  з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної політики  в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів,  засновник, управління освіти виконавчого комітету  Мукачівської міської ради та департамент освіти і науки, молоді та сморту  Закарпатської обласної державної адміністрації.

 

8.3. Основною   формою  державного  контролю  за   діяльністю Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ  є атестація, що проводиться  не  рідше  одного разу  на  десять  років  у  порядку, встановленому Міністерство освіти і науки України.

 

8.4.У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ з питань,  пов’язаних  з  його навчально-виховною  діяльністю. Зміст,  види і періодичність  цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але  не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до чинного законодавства.

 

  1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. № 3 ім.Ф.Ракоці ІІ приймає засновник.

Реорганізація Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ відбувається шляхом  злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною  комісією,   призначеною засновником,  а  у  випадках ліквідації за рішенням  господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу  призначення  ліквідаційної комісії  до  неї  переходять повноваження щодо управління Мукачівською спеціалізованою школою  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ.

 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ,  виявляє  його дебіторів і кредиторів і  розраховується  з ними,    складає   ліквідаційний   баланс   і   представляє    його засновнику.

 

9.3.У випадку реорганізації права та зобов’язання Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. № 3 ім.Ф.Ракоці ІІ переходять  до  правонаступників  відповідно  до  чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

Відповідно до Положення про  загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року загальноосвітні заклади державної, комунальної чи приватної форми власності працюють, керуючись Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статутом навчального закладу.

 

Децентралізація влади по всій вертикалі вимагає суттєвих змін в організації роботи закладів освіти, зокрема – загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Статут загальноосвітнього закладу є першоступеневим юридичним документом, що регламентує в деталях навчально-виховні процеси щодо забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Відповідно до Статуту керівництво закладом здійснюється і засновником – Мукачівською міською радою, директором, який призначається цією радою, і органом громадського самоврядування – Радою школи.

До складу Ради школи залучені представники всіх учасників навчально-виховного процесу: педагоги (5), батьки(5), учні ІІ-ІІІ ступеня навчання (5). Рада школи обирається щорічно Конференцією і діє впродовж 1 року.

 

Метою  діяльності  Ради  є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського  колективів, батьків,

громадськості щодо розвитку  Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст.

№3 ім.Ф.Ракоці ІІ та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та  демократичного  стилю управління

Мукачівської спеціалізованої школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

розширення колегіальних форм управління Мукачівської спеціалізованої

школи  І-ІІІ ст. №3 ім.Ф.Ракоці ІІ;

підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних  з

організацією навчально-виховного процесу.

 

Основними завданнями Ради є:

підвищення   ефективності  навчально-виховного  процесу   у взаємодії   з

сім’єю,  громадськістю,  державними  та  приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку

навчального   закладу   та   сприяння   організаційно-педагогічному

забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення   належного  педагогічного  клімату;

сприяння   духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними

соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання

учнів,  творчих  пошуків  і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення  учнів;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

ініціювання  дій,  що  сприяли б  неухильному  виконанню положень

чинного  законодавства  щодо  обов’язковості   загальної середньої освіти;

сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;

зміцнення   партнерських   зв’язків   між   родинами   учнів    та  школою  з

метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

Разом з тим, вважаю що повноваження Ради  в сучасних умовах слід значно розширити та доповнити повноваженнями, котрі має Піклувальна рада,яка також може працювати в закладі відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад та «Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом МОН України від 05.02.2001 №45, адже до її структур включаються повнолітні члени з числа батьківської, педагогічної спільноти, представників громадськості ,благодійних фондів, меценатів.

У такому розширеному представництві Рада школи розширить і спектр своїх повноважень, зокрема:

– вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-оздоровчої, керекційно-відновної бази навчального закладу ;

– залучати, розподіляти та контролювати фінансові надходження з джерел,не заборонених законодавством України;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу;

– сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників та обдарованих учнів;

– визначати ступень і міру допомоги дітям різних  соціальних категорій ;

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу з метою їх вирішенню у встановленому порядку.

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.